SOciální POmoc Písecka

Pomůžeme Vám se orientovat při pomoci v sociálních službách

KLIKNĚTE PROSÍM NA SEKCI, KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Činnost dětských klubů NADĚJE v době nouzového stavu

TISKOVÁ ZPRÁVA

Činnost spolku NADĚJE a realizace projektu Vzdělání pro všechny výhodou (zkr. 3V, registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011718), byla také po-znamenána vyhlášením nouzového stavu a přijetím epidemiologických opatře-ní, která měla snížit přenos viru Covid- 19. Ve čtvrtek 12. 3. 2020 vyhlásilo MŠMT uzavření všech typů škol. Na základě této skutečnosti byly do odvolání uzavřeny pro děti také předškolní kluby (Chaloupka, U Rybníčku a Margaretka) a kluby doučování pro žáky základních škol, realizované spolkem NADĚJE. Přesto všechno byly lektorky klubů k dispozici rodičům pro poskytování pora-denství či konzultací. V omezené míře, aby to nebylo rizikové pro lektorky, ani pro rodiče. Lektorky klubů pomáhaly rodičům s přípravou dětí k zápisům do MŠ a do prvních tříd, s vyplněním dokumentů k zápisu do MŠ. Později též i s dokumenty k zápisům do prvních tříd ZŠ. Zajišťovaly předávání úkolů dětem, tiskly materiály ze škol či k procvičování, byly prostředníkem mezi školou, rodi-čem a žákem. Někteří rodiče žádali i o pracovní listy pro předškoláky, aby děti měly „práci s úkoly“ jako jejich sourozenci školáci.

Uzavření všech typů škol, předškolních klubů, klubů doučování a omezení po-skytování sociálních služeb ukázalo, jak složitá situace nastala pro rodiče a dě-ti, které dlouhodobě žijí ve vyloučených lokalitách z nejrůznějších socioekono-mických důvodů. Zvlášť obtížná situace nastala pro rodiče samoživitele a pro rodiny s více dětmi. Rodiče dětí nevěděli, kam se obrátit s žádostí o radu, když byly uzavřeny sociální služby, které dané rodiny či jednotlivci pravidelně v případě potřeby využívají.

Ve školství došlo k přesunu výuky ve třídách k domácímu distančnímu vzdělá-vání za pomoci – internetu, mobilních aplikací atd. Učitelé začali komunikovat s rodiči a žáky emailem nebo přes programy jako jsou Bakaláři nebo Edupage. Posílali odkazy jako je skolákov.cz, gramair.in, vseved.upol.cz aj. Tímto způso-bem byly žákům předávány úkoly a látka k nastudování. Rodiče ze segregova-ných lokalit nemají doma počítače, notebooky, tiskárny či scannery, aby mohli úkoly dětem předat. Nemají stálé připojení na internet, jsou často offline nebo používají chytré telefony. Vybavení pro plnění úkolů na internetu je často nedo-statečné. Dalším problémem je vysvětlit dětem probírané učivo. Někteří učitelé používají pro distanční výuku a komunikaci s rodiči a žáky WhatsApp, Messen-ger nebo Skype, kde látku vysvětlují. Dětem chybí výklad a také jsou opětovně sociálně segregovány ze skupiny ostatních vrstevníků, kteří se této formy sku-pinové výuky účastnili.

Výsledkem distančního domácího vzdělávání je, že děti z vyloučených lokalit zaostávají za svými spolužáky, kteří mají často lepší socioekonomické podmín-ky. Nůžky sociálního vyloučení a segregace se otvírají. Otázkou je, jak z toho ven. Nezisková organizace Člověk v tísni zpracovala náměty z dat pracovníků několika neziskových organizací v ČR, jak pomoci dětem ze sociálně vyloučených lokalit při vzdělávání v době nouzového režimu. Mělo by být zajištěno do-stupné zadávání úkolů v pravidelném termínu a umístěno na webu školy, na nástěnce před školou, předávání do schránky či telefonem. Vhodné by bylo myslet na online nástroje, které lze použít na chytrém telefonu – výklad učiva na Youtube, Facebook, Skype, WhatsApp, Messenger. Pokud jiný kontakt nefun-guje pravidelně ověřovat vše telefonicky. Pedagog by měl děti, které nejsou on-line minimálně jednou týdně motivovat a být v kontaktu s rodiči, stále je infor-movat. Nápomocny mohou být škole neziskové organizace nebo sociální služba v dané lokalitě. Náměty z odkazu níže mohou prospět všem pracujícím s dětmi se sociálním znevýhodněním v případě další nenadálé nouzové situace. Ráda bych pochválila spolupráci pedagogů píseckých škol s lektorkami NADĚJE, kte-rá vedla a nadále probíhá ku prospěchu dětí. Naším společným cílem je zajistit rovný přístup ke vzdělání pro všechny bez rozdílu.

(Zdroj: https://www.clovekvtisni.cz/podnety-pro-ucitele-a-skoly-v-nouzovem-stavu-s-ohledem-na-socialne-znevyhodnene-deti-6525gp )

Finanční prostředky na provoz dětských klubů jsou zajištěny prostřednictvím projektu podpořeného z Evropské unie, v rámci operačního programu OP VVV na období od 1.7.2019 do 30.6.2022.

Zpracovala: Hana Šefránková, manažerka projektu 3V