SOciální POmoc Písecka

Pomůžeme Vám se orientovat při pomoci v sociálních službách

Máme dluhy

Jste v dluhové pasti a nevíte kudy dál? Obraťte se na Oddělení sociální práce a pomoci Odboru sociálních věcí Městského úřadu v Písku nebo na organizaci THEIA – krizové centrum o.p.s., www.theia.cz  Linka pomoci: 775 20 24 21, email: pomoc@theia.cz. Tato organizace se přímo zabývá poradenstvím v oblasti dluhů. Pozor na oddlužovací firmy, které si účtují vysoké poplatky v řádech tisíců korun a výsledek je velmi nejistý. Poradenství v oblasti dluhů je možné zajistit bezplatně a rovněž připravit se na oddlužení bez dalších zbytečných finančních výdajů.

Další možností jsou občanské poradny jako například INKANO Písek (Karlova 108/3, Písek, tel. 382 210 319, 725 445 784).

Kontakt na MěÚ

MěÚ mapa on-line

Kontakt Theia centrum

Jak mám postupovat v případě mého zájmu o osvojení dítěte, jeho přijetí do pěstounské péče nebo pěstounské péče na přechodnou dobu?

Žádost přijímá orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) podle trvalého bydliště žadatelů. Zde Vám sociální pracovník náhradní rodinné péče (dále NRP) předá žádost, vysvětlí způsob zprostředkování NRP a podá Vám veškeré informace o typech NRP a této problematice.

Žadatel předkládá:

 • vyplněnou žádost o zprostředkování NRP
 • dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů
 • občanský průkaz
 • rodný list
 • oddací list, popř. rozvodový rozsudek
 • fotografie
 • lékařské vyšetření žadatele o NRP
 • lékařské vyšetření nezletilých dětí žadatele
 • životopis
 • doklady o příjmech (vyjádření zaměstnavatele – výše příjmu, OSVČ daňové přiznání).

www stránky OSPOD

OSPOD si vyžádá opis rejstříku trestů žadatele, vyjádření přestupkové komise k osobě žadatele v místě jeho bydliště, provede sociální šetření v místě bydliště žadatele, provede pohovor s žadatelem a dalšími osobami žijícími ve společné domácnosti. Po zkompletování uvedených podkladů přenáší kopie veškeré dokumentace příslušnému krajskému úřadu k dalšímu vyřízení, tedy odbornému posouzení, zajištění odborné přípravy pro přijetí dítěte do rodiny a vlastnímu zprostředkování NRP.

Žádost lze v průběhu vyřizování i po jejím schválení podle aktuální potřeby žadatele přerušit nebo zrušit. Výše uvedené doklady předkládají shodně jak žadatele o osvojení, tak žadatelé o pěstounskou péči i pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Jaké jsou možnosti úpravy péče o děti, když se chceme jako rodiče rozejít?

 1. Společná péče spočívá v tom, že oba rodiče vykonávají péči o dítě, aniž by bylo třeba vymezit časové úseky, kdy bude dítě u jednoho z nich, jsou schopni se dohodnout na hrazení potřeb dítěte a se společnou péčí souhlasí. Dítě žije s nimi společně, nebo se mezi nimi střídá na základě průběžné dohody, není přitom nutné rozhodovat o výživném.
 2. Střídavá péče spočívá v tom, že každý z rodičů vykonává péči o dítě po určitou dobu a rodiče se v určitých intervalech (obvykle jednoho nebo dvou týdnů) v péči střídají. Každý z rodičů přispívá druhému rodiči výživným za dobu, kdy je dítě v péči druhého rodiče. I v tomto případě mají rodiče právo se s dítětem stýkat a nadále oba vykonávají rodičovská práva.
 3. Výlučná péče spočívá v tom, že dítě je trvale v péči jednoho rodiče a druhý rodič na něj pravidelně přispívá výživným. S dítětem má právo se stýkat, přičemž doba tohoto kontaktu může činit i několik dní v týdnu (tzv. rozšířený styk) a nadále vykonává veškerá rodičovská práva. Dítě má právo na péči obou rodičů.

Jsem samoživitel dvouletého dítěte a pobírám pouze rodičovský příspěvek. Na jaké finance mám nárok?

V prvé řadě má Vaše dítě nárok na výživné od druhého rodiče, popř. dalších předků vůči dítěti. Dále potom je možné požádat na příslušné pobočce Úřadu práce ČR o dávky Státní sociální podpory dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné. Dalšími možnými poskytovanými dávkami Úřadem práce ČR jsou dávky Hmotné nouze, které upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a další právní předpisy, zejména zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi. Jedná se o formou pomoci osobám s nedostatečnými příjmy konkrétními dávkami: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc.

Kontakt Úřad práce Písek

www stránky OSPOD

V souvislosti s výše uvedenými informacemi se můžete kdykoliv obrátit s žádostí o poradenství ve věci stanovení výživného povinnému rodiči na příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) a na Úřad Práce ČR ve věci poskytnutí výše uvedených dávek.