SOciální POmoc Písecka

Pomůžeme Vám se orientovat při pomoci v sociálních službách

Zde najdete prehled úřadů, které zajišťují státní správu a samosprávu v sociální oblasti:

Městský úřad Písek - odbor sociálních věcí

pracoviště Budovcova 207/6 (budova ,,u okresu")

Výkon státní správy zajišťuje ve správním obvodu obce s rozšířenou působností pro obce: Albrechtice nad Vltavou, Boudy, Cerhonice, Čimelice, Čížová, Dobev, Dolní Novosedly, Drhovle, Heřmaň, Horosedly, Kestřany, Kluky, Kožlí, Králova Lhota, Křenovice, Lety, Minice, Mirotice, Mišovice, Myslín, Nerestce, Nevězice, Olešná, Orlík nad Vltavou, Oslov, Ostrovec, Paseky, Písek, Podolí I, Probulov, Protivín, Předotice, Putim, Rakovice, Ražice, Slabčice, Skály, Smetanova Lhota, Tálín, Temešvár, Varvažov, Vlastec, Vojníkov, Vráž, Vrcovice, Záhoří, Zvíkovské Podhradí, Žďár.

V jakých situacích Vám zde můžou pomoci?

 • Při řešení krizové životní situace Vaší či Vašich blízkých, známých či jiných osob.
 • Při řešení bytové problematiky, poskytnutí kontaktů na ubytovny, azylové domy, zjištění možností pronájmů, apod.
 • Při potřebnosti sociálních služeb a služeb neziskových a pomáhajících organizací, vč. pomoci se žádostmi o pobytové služby.
 • Při potřebě informací o možnostech poskytování sociálních dávek apod.
 • A v mnoha dalších situacích vyplývajících z náplně činnosti oddělení sociální práce a pomoci uvedené na www.mesto-pisek.cz.
 • Po dohodě nabízíme možnost řešení situací ve Vašem přirozeném prostředí.

Oddělení sociální práce a pomoci zajišťuje:

 • na území správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob, (přitom spolupracuje s krajskou pobočkou Úřadu práce, krajským úřadem a ostatními institucemi);
 • terénní sociální práci pro cílové skupiny osob (zejména zdravotně postižené, rodiny s dětmi, osoby v hmotné nouzi, seniory, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby v obtížných životních situacích) na území města i ORP;
  zajišťuje sociální poradenství pro dané cílové skupiny, v případě potřeby zprostředkovává občanům pomoc prostřednictvím městské sociální sítě, případně jiným vhodným způsobem;
 • zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci, kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu;
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními úřady a územními samosprávnými celky;
 • v souvislosti s výkonem činnosti sociální práce vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí;
 • na základě oznámení zdravotnických zařízení zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout sociální služby a zprostředkovává jejich poskytnutí;
 • zajišťuje nákup a distribuci lékařských předpisů označených modrým pruhem;
 • projednává přestupky na úseku zdravotnictví;
 • vydává a vede evidenci parkovacích průkazů, označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou;
 • zajišťuje agendu opatrovnictví za město Písek osobám, které byly omezeny nebo zbaveny způsobilosti k právním úkonům;
  vykonává za město Písek funkci opatrovníka nezletilým v soudním řízení, pokud je k výkonu této funkce starostou města zmocněn;
 • vede agendu příspěvků na sociální účely;
 • připravuje podklady pro jednání sociální komise;
 • spolupracuje na realizaci procesu plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování; monitoruje plán sociálních služeb;
 • při uzavírání smlouvy o poskytnutí pobytových sociálních služeb zastupuje osobu, která podle lékařského posudku ošetřujícího lékaře není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce;
 • zpracovává návrhy pro jednání rady města a vede evidenci bytů v domech s pečovatelskou službou;
 • vede správní řízení při stanovování úhrad za stravu a péči o dítě, které je umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření;
 • pomáhá příslušníkům národnostních menšin při řešení jejich situace;

Úřední hodiny

Pondělí:  7:30 - 17:00
Středa:  7:30 - 17:00
Pátek:  7:30 - 14:00

Městský úřad Mirotice

Náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mirotice

Oddělení sociální práce a pomoci zajišťuje:

 • Zabezpečuje agendu na úseku sociálních věcí s platnými právními předpisy a v rozsahu stanoveném právními předpisy.
 • V součinnosti se zdravotnickými zařízeními vyhledává těžce zdravotně postižené občany a staré občany v nepříznivých podmínkách, které nemohou sami překonat.
 • Vede standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí.
 • Spolupracuje při řešení situace hmotné nouze osob s provozovateli sociálních služeb, poradenskými zařízeními.
 • Na úseku sociálních záležitostí spolupracuje s Krajským úřadem v Českých Budějovicích, Úřadem práce v Písku a MěÚ Mirotice.
 • Zajišťuje agendu zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení.
 • Poskytuje základní sociální poradenství.

Úřední hodiny

PO:  7:00 - 11:00 / 12:30 - 16:30
ST:  7:00 - 11:00 / 12:30 - 16:30
PÁ:  7:00 - 11:00 / 12:30 - 12:00

Městský úřad Protivín

Náměstí Mikoláše Alše 18, 398 01 Mirotice

Okresní správa sociálního zabezpečení Písek

Husovo nám. 2078, 397 01 Písek (budova na rohu křižovatky pod nemocnicí, u parku)

Kromě důchodového a nemocenského pojištění má ČSSZ na starosti i lékařskou posudkovou službu. Plní také úkoly vyplývající z mezistátních úmluv o sociálním zabezpečení a podle koordinačních nařízení Evropské unie je styčným místem vůči zahraničním institucím pro peněžité dávky v nemoci a mateřství, důchody a peněžité dávky v případě pracovních úrazů a nemocí z povolání.

Úřední hodiny

Pondělí:  8:00 - 17:00
Úterý:  8:00 - 14:00
Středa:
  8:00 - 17:00
Čtvrtek:  8:00 - 14:00