SOciální POmoc Písecka

Pomůžeme Vám se orientovat při pomoci v sociálních službách

Poradenství, pomoc ohroženým dětem, krizová pomoc, zařízení pro děti a mládež, služby pro rodiny s dětmi, rodinná centra na Písecku

V rámci programu doprovázíme náhradní rodiny, společně řešíme aktuální otázky rodiny v oblasti vzájemných vztahů, prospívání ve škole, trávení volného času aj. s důrazem na zdravý vývoj dítěte v náhradní rodině.
Program podpory pěstounských rodin
Služba poskytuje poradenství rodičům v rozvodových a rozchodových konfliktech, součástí práce mohou být i asistovaná setkání určená těm rodinám, ve kterých nedochází k pravidelnému či bezpečnému kontaktu dítěte s jedním z rodičů.
Pomoc ohroženým dětem ve spolupráci s orgány SPOD
Poskytuje včasnou krátkodobou pomoc lidem, kteří se potýkají např. s konflikty v rodině (těžký rozvod, výchovné problémy, existenční starosti), domácím násilím, procházejí psychickou krizí apod. Poskytována osobám od 11 let věku.
Krizová pomoc

NADĚJE, středisko Nábřeží

nábřeží 1. máje 1401, 397 01 Písek
Činnost je určena pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené sociálním vyloučením .
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov

NADĚJE, středisko Nábřeží

Svatoplukova ulice 211, 397 01 Písek
Činnost je určena pro děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené sociálním vyloučením .
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov – Svatoplukova

NADĚJE, středisko Nábřeží

Svatoplukova ulice 211, 397 01 Písek
Sociální poradenství pro dospělé • předškolní klub pro děti od 3 - 7 let • klub pro školní děti • doučování, volnočasové aktivity aj.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

NADĚJE, Rodinné centrum eN

Žižkova třída 381, 397 01 Písek
Prostřednictvím sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (zkr. SASRD) pomoc rodinám s dětmi či rodičům samoživitelům v náročné životní situaci jako např. ohrožení ztráty bydlení, zajištění řádné péče o děti, pomoc s výchovnými problémy dětí, zadlužením aj.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

NADĚJE, středisko Purkratice

Ke Statku 1, 397 01 Písek
Sociální poradenství rodinám nebo jednotlivcům se sociálním vyloučením • řešení problematiky dluhů, bydlení, zaměstnání, vzdělávání apod.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytovatelé sociálních služeb s krajskou působností pro rodiny s dětmi

Nejčastěji řešenými nepříznivými sociálními situacemi u uživatelů Krizového centra jsou: osobní krize, vztahová krize, rozvodová problematika, ztráta blízké osoby, ztráta zaměstnání, spory o děti, sebepoškozování dětí a mla-distvých, poruchy příjmu potravy u dětí a mladistvých, výchovné problémy, šikana aj.
Krizová pomoc

Doprovodné služby pro rodiny s dětmi

NADĚJE, středisko Nábřeží

nábřeží 1. máje 1401, 397 01 Písek
Příprava pro děti 3–6 (7) let před nástupem do MŠ a ZŠ • volnočasové aktivity, výlety a akce pro děti a jejich rodiče.
Předškolní klub Margaretka

Pedagogicko – psychologická poradna

Erbenova 722, 397 01 Písek
Pedagogicko – psychologické poradenství.
Pedagogicko – psychologické poradenství
Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.
Integrace pachatele, participace poškozeného, ochrana společnosti

Prosperita Písek

Tyršova 65/5, 397 01 Písek
Pomoc pro rodiny s malými dětmi v oblasti slaďování pracovního a rodinného života.
Podpora prorodinných opatření (tábory, kluby aj.)

Rodinné centrum Fazole, z. s.

Sedláčkova 472, 397 01 Písek – Městský areál, vila 06
Semináře o uvědomělém rodičovství, respektující výchově, Montessori pedagogice, ZŠ Fazole.
Pracovny pro děti od 0 do 3 let, dětská skupina pro děti 2-6 let, besedy pro rodiče

Služby s pověřením k výkonu SPOD (Sociálně Právní Ochrana Dětí)

Služba poskytuje poradenství rodičům v rozvodových a rozchodových konfliktech, součástí práce mohou být i asistovaná setkání určená těm rodinám, ve kterých nedochází k pravidelnému či bezpečnému kontaktu dítěte s jedním z rodičů.
Terapeutické služby pro děti v agendě SPOD
V rámci programu doprovázíme náhradní rodiny, společně řešíme aktuální otázky rodiny v oblasti vzájemných vztahů, prospívání ve škole, trávení volného času aj. s důrazem na zdravý vývoj dítěte v náhradní rodině.
Služby pro pěstounské rodiny

Švagr, z. s.

Píseckého 131, 397 01 Písek
Celoroční cyklus volnočasových akcí pro děti s různými typy znevýhodnění z rodinného i ústavního prostředí.
Služby pro děti žijící mimo biologickou rodinu