SOciální POmoc Písecka

Pomůžeme Vám se orientovat při pomoci v sociálních službách

Zde najdete přehled poskytovatelů sociálních služeb:

Domovy, stacionáře, pečovatelské služby, asistence na Písecku

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.

Nádražní 506, 397 01 Písek
Poskytování sociální služby, která vede k podpoře a udržení aktivního života a k prodloužení soběstačnosti našich uživatelů.
Denní stacionář, Domov se zvláštním režimem

Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku

Jiráskovo nábřeží 2443, 397 01 Písek
Nepřetržitá odborná služba domova pro seniory, pro osoby starší 60 let, kteří vyžadují stálou péči a z různých důvodů nemohou dále žít ve svém domácím prostředí – péče na 34 lůžkách.
Domov pro seniory – Domovinka

Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku

Jiráskovo nábřeží 2443, 397 01 Písek
Nepřetržitá péče o ženy nad 50 let s Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence, péče na 7 lůžkách.
Domov se zvláštním režimem – Vážka

Diakonie ČCE – středisko Blanka v Písku

Jiráskovo nábřeží 2443, 397 01 Písek
Terénní pečovatelská a ošetřovatelská služba v domácnostech klientů v Písku.
Pečovatelské služby
Pomoc prostřednictvím osobních asistentů občanům se zdravotním postižením a seniorům se zajištěním činností, které vyplývají z jejich individuálních potřeb, a které nemohou vykonávat samostatně.
Osobní asistence
Poskytujeme potřebnou podporu a pomoc lidem se sníženou soběstačností a sebeobsluhou, o které je pečováno v jejich domácím prostředí, a to tím, že na určitý čas převezmou péči o jejich životní potřeby kvalifikovaní pracovníci odlehčovací služby.
Odlehčovací služba

Domov pro seniory Světlo

Drhovle 44, 397 01 Písek
Poskytování pobytové sociální služby seniorům, kteří jsou z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu ohroženi sociálním vyloučením, mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci jiné osoby, kterou nemohou získat ve svém přirozeném prostředí.
Domov pro seniory - Drhovle

Domov pro seniory Světlo

Karla Čapka 2549, 397 01 Písek
Poskytování pobytové sociální služby seniorům, kteří jsou z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu ohroženi sociálním vyloučením, mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci jiné osoby, kterou nemohou získat ve svém přirozeném prostředí.
Domov pro seniory - Písek

Domov pro seniory Světlo

Drhovle 44, 397 01 Písek
Poskytování pobytové služby v klidném a bezpečném prostředí seniorům, kteří z důvodu Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence potřebují pomoc k zajištění svých základních potřeb a tuto pomoc nemohou získat ve svém přirozeném prostředí.
Domov se zvláštním režimem - Drhovle

MESADA, z. s.

nábřeží 1. máje 2518, 397 01 Písek
Podpora osob se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v tom, aby mohly zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít způsobem běžným pro jejich vrstevníky bez onemocnění nebo zdravotního postižení.
Osobní asistence

Město Protivín

Masarykovo nám. 21, 398 11 Protivín
Pečovatelská služba je poskytována jako terénní i ambulantní služba, a to ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních služeb. Je určena jak obyvatelům domů zvláštního určení, tak i ostatním zájemcům z územního obvodu Protivín.
Pečovatelská služba

Městské středisko sociálních služeb

nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy • pomoc při zajištění chodu domácnosti • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Pečovatelská služba

Městské středisko sociálních služeb

nábřeží 1. máje 2142, 397 01 Písek
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím • sociálně terapeutické činnosti • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů • pomoc při vyřizování běžných záležitostí.
Sociálně aktivizační služba pro seniory a zdravotně postižené

Nemocnice Písek, a. s.

Karla Čapka 589, 397 01 Písek
Poskytování pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni obejít se bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být, proto propuštěni ze zdravotnického zařízení lůžkové péče do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou, nebo zajištěno poskytování terénních či ambulantních sociálních služeb anebo sociálních služeb v zařízení sociální péče.
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Oblastní charita Písek

Bakaláře 43/6, 397 01 Písek
Pečovatelská služba je určena pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemoc-nění nebo zdravotního postižení, a zároveň pro osoby starší 18 let, které chtějí prožívat svůj běžný život v domácím prostředí, bez nutnosti hospitalizace či umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb.
Pečovatelská služba poskytovaná dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách

PORSL s.r.o., Domov RAKOVICE

Rakovice 32, 398 04 Čimelice, okr. Písek
Poskytování sociální služby osobám, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci v důsledku zhoršeného zdravotního stavu a tyto služby poskytovat denně nepřetržitě po celý rok.
Domov se zvláštním režimem
Poskytování sociálních služeb seniorům, kteří z důvodu chronického duševního onemocnění, Alzheimerovy choroby nebo jiného druhu demence potřebují k zajištění péče o svou osobu pomoc jiných osob a to 24 hodin denně.
Domov se zvláštním režimem

PROTIVÍNSKÁ SEDMIKRÁSKA, z.s.

Mírová 146, Protivín 398 11
Poskytování terénní pečovatelské služby v Protivíně a přilehlých obcích.

SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.

Čelakovského 8, 397 01 Písek
Ubytování v příjemném prostředí, jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje • celodenní zdravotní a ošetřovatelská péče • rehabilitační péče.
Domov pro seniory

SeneCura SeniorCentrum Písek a.s.

Čelakovského 8, 397 01 Písek
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu aj.
Pečovatelská služba

Sociální služby Města Milevska

5. května 1510, 399 01 Milevsko
Poskytování pečovatelské služby seniorům a osobám nacházející se v nepříznivé sociální situaci, kteří nejsou z důvodu věku nebo zdravotního omezení schopni si sami zajistit běžné životní potřeby, zjistit si běžný chod vlastní domácnosti a potřebují pomoc v oblasti zjištění běžných denních činností, tak aby mohli i nadále žít ve své vlastní domácnosti.
Pečovatelská služba

Doprovodné služby pro seniory

Kurzy první pomoci • domácí zdravotní péče • dárcovství krve • ošacovací středisko • půjčovna zdravotnických a jiných pomůcek aj.
Podpora aktivit ČČK

Město Mirovice

Masarykovo náměstí 38, 398 06 Mirovice
Město Mirovice má k dispozici 2 bytové domy, ve kterých jsou byty zvláštního určení (tzn. pouze pro poživatele starobního nebo invalidního důchodu, kteří nevyžadují stálou péči).
Dům s pečovatelskou službou

Oblastní charita Písek

Budějovická 1962, 397 01 Písek
Půjčovna zajišťuje půjčování kompenzačních pomůcek nezbytných při poskytování zdravotně sociální péče osobám dlouhodobě nemocným, postiženým a osobám v terminálním stadiu života. Je určena pro klienty služeb organizace i širokou veřejnost. Umožňuje a usnadňuje jim setrvání ve svém přirozeném domácím prostředí.
Půjčovna kompenzačních pomůcek

Oblastní charita Písek

Budějovická 1962, 397 01 Písek
Zdravotní péče je určena osobám závislým na cizí pomoci, jejichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou péči z důvodu akutní nebo chronické nemoci nebo pro závažné tělesné, smyslové či mentální poruchy.
Domácí zdravotní péče poskytovaná dle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Senior Point

Tylova 69, 397 01 Písek
Pořádání přednášek, zájezdů, cvičení, jazykových kurzů, tvořivých aktivit, účasti na kulturních a sportovních akcích.
Aktivizace seniorů, zlepšení života seniorů

Svaz diabetiků ČR, územní organizace Písek

Vinařického 325/1, 397 01 Písek
Pomáhá diabetikům bez rozdílu národnostních, rasových, náboženských a politických • organizuje zdravotně výchovné akce pro diabetiky a jejich rodinné příslušníky • pořádá speciální edukačně preventivní pobyty, rehabilitační cvičení a další pohybové aktivity aj.
Podpora diabetiků