SOciální POmoc Písecka

Pomůžeme Vám se orientovat při pomoci v sociálních službách

Domovy, stacionáře, služby, asistence na Písecku

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.

17. listopadu 2444, 397 01 Písek
Poskytování služby, která vede k podpoře a udržení aktivního života a k prodloužení soběstačnosti našich uživatelů.
Domov pro osoby se zdravotním postižením
Zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity – keramický kroužek, výtvarná dílna, malování... • individuální a skupinové terapie – arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie • dopolední sociálně aktivizační služby – tato služba je poskytována každý všední den v dopoledních hodinách rodinám s dětmi se zdravotním postižením a dětem zdravotně postiženým předškolního věku aj.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí • informace o rehabilitačních a kompenzačních pomůckách, o sociálně právních otázkách, o možnostech výchovy a vzdělávání, o nových terapeutických metodách apod.
Odborné sociální poradenství
Poskytování sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé s přidruženými kombinovanými vadami v celoročním provozu.
Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky

Jana Mukařovského 2309, Karla Čapka 328, 397 01 Písek
Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé s přidruženými kombinovanými vadami v denním a týdenním stacionáři.
Denní a týdenní stacionář DUHA, Chráněné bydlení DUHA, Chráněné bydlení Pod Duhou

FOKUS - Písek, z.ú.

Kollárova 485, 397 01 Písek
Služba je určena lidem s duševním onemocněním. Jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé životní situaci, kterou neumí vyřešit vlastními silami, zahrnuje poradenství, pomoc při řešení osobních potíží, nácvik praktických a sociálních dovedností atd.
Sociální rehabilitace

FOKUS - Písek, z.ú.

Kollárova 485, 397 01 Písek
Služba je určena lidem s duševním onemocněním. Poskytuje podporu pro zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, nabízí pravidelný program, vzá-jemné setkávání a sdílení zkušeností, napomáhá v rozvoj praktických a sociálních dovedností jedince atd.
Sociálně terapeutická dílna KLUBKO

HORIZONT, z. ú.

Masarykovo nám. 21, 398 11 Protivín
Cílová skupina služby jsou lidé s mentálním a kombi-novaným postižením. Účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Sociálně terapeutické dílny HORIZONT Protivín

HORIZONT, z. ú.

Alšovo náměstí 75, 397 01 Písek
Cílová skupina služby jsou lidé s mentálním a kombi-novaným postižením. Účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Sociálně terapeutické dílny HORIZONT Písek
Ochrana práv a zájmů osob se zdravotním postižením • poskytování odborného sociálního poradenství aj.
Odborné sociální poradenství

MESADA, z. s.

nábřeží 1. máje 2518, 397 01 Písek
Podpora osob se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v tom, aby mohly zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít způsobem běžným pro jejich vrstevníky bez onemocnění nebo zdravotního postižení.
Osobní asistence

MESADA, z. s.

nábřeží 1. máje 2518, 397 01 Písek
Začleňování dospělých osob se zdravotním postižením a chronickým onemocněním do společnosti poskytováním podpory k tomu, aby mohly žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci bez znevýhodnění.
Sociální rehabilitace

Poskytovatelé sociálních služeb s krajskou působností pro osoby zdravotně postižené

APLA Jižní Čechy, z. ú.

Farského 887, 390 02 Tábor
Aktivní podpora rodiny dítěte s autismem, rozvoj komunikačních dovedností dítěte a jeho spolupráci s dospělým. Pro děti do 7 let věku.
Raná péče

APLA Jižní Čechy, z. ú.

Farského 887, 390 02 Tábor
Cílem služby je nabídnout rodinám pečujícím o dítě s poruchou autistického spektra ve věku od od 3 do 30 let možnost odpočinku od náročné péče.
Odlehčovací služba pobytová

APLA Jižní Čechy, z. ú.

Farského 887, 390 02 Tábor
Konzultace člověku s autismem nebo jeho pečujícímu okolí. Individuální nácviky, pokud je zapotřebí posilovat určitou dovednost nebo ji naučit, následně skupinové nácviky k upevnění získaných dovedností.
Sociálně aktivizační služby
Raná péče poskytuje služby a programy včasné odborné pomoci dětem s tělesným nebo kombi-novaným postižením nebo s ohroženým vývojem a jejich rodinám.
Raná péče
Služba poskytuje doprovázení dětí a mládeže se zdravotním postižením do speciálních škol a zařízení v Českých Budějovicích.
Průvodcovské a předčitatelské služby

I MY, o.p.s., Soběslav

tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, Soběslav II
Zajištění poskytování služeb terénní rané péče – podpora rodiny a podpora vývoje dítěte. Cílovou skupinou jsou rodiny dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, děti s ohroženým a opožděným vývojem, poruchou autistického spektra od narození do 7 let věku.
Raná péče
Poskytování odborné pomoci a poradenství rodinám, které pečují o dítě s postižením či ohroženým vývojem.
Raná péče
Zajištění odborného sociálního poradenství pro osoby se sluchovým postižením. Na ně navazují doplňkové služby.
Sociální poradenství
Zajištění služeb rané péče: forma ambulantní (konzultace v Centru Kaňka) a terénní (návštěvy v přirozeném prostředí dítěte).

Doprovodné služby pro osoby zdravotně postižené

Aktivity • keramický kroužek • jednodenní výlety • víkendové pobyty • prodloužené víkendové pobyty • letní tábor • zimní pobyt na horách aj.
Klubová činnost určená pro členy Klubu Krteček
Zapojování zdravotně postižených dětí do společnosti • přednášková činnost pro děti, rodinné příslušníky i širší veřejnost (např. školy) • podpora účasti na edukačně – preventivních pobytech, rehabilitačních cvičeních a dalších pohybových aktivitách aj.
Pro děti – diabetiky (nemocné cukrovkou) a celiaky (intolerance lepku), jejich rodiče, rodinné příslušníky a širokou veřejnost
Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek (toaletní křesla, polohovací lůžka, antidekubitní pomůcky apod.).
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek • prodej kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené • poradenství při výběru vhodné rehabilitační a kompenzační pomůcky aj.
Doprovodné služby

Nepotřebné věci od vás - pomáhají dětem od nás z. s.

Mírové náměstí 1088/8, 39701 Písek
Nezisková organizace, jejíž hlavní náplní je pomoc handicapovaným dětem – pomoc formou nákupu kompenzační pomůcky, příspěvku na rehabilitaci.
Charitativní obchůdek
Rehabilitační cvičení • rekondiční pobyty • masáže • hipoterapie, psychoterapie • odborné lékařské přednášky a návštěvy imobilních občanů • členské schůze
Podpora zdravotně postižených s roztroušenou sklerózou